Gerard Pedrycz

Wyżyna Zbrojeniowa

Koncepcja WYŻYNY ZBROJENIOWEJ

Moje priorytety

Bezpieczne jutro z Gerardem Pedryczem - dla silnej i odpornej na zagrożenia ziemi Świętokrzyskiej

W obecnej sytuacji międzynarodowej jedną z najważniejszych spraw jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i odporności państwa. Do tego niezbędna jest ścisła współpraca samorządów szczególnie wojewódzkich z administracją centralną, ale też gminną i powiatową.

 • Wsparcie sytemu bezpieczeństwa państwa i odtworzenie Obrony Cywilnej:
  • System ostrzegania i alarmowania. Organy ochrony ludności powinny mieć obowiązek dotyczący organizacji systemów monitorowania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń. Potrzebny jest krajowy system łączności i komunikacji na potrzeby ochrony ludności w tym nowoczesne systemy ostrzegania i alarmowania.
  • Ewakuacja i przyjęcie ludności. Niezbędny jest system przygotowania i realizacji masowych ewakuacji ludności oraz wyznaczania i przygotowania miejsc doraźnej dyslokacji.
  • Schrony i ukrycie dla ludności. Niezbędny jest system ewidencji, utrzymania i budowania schronów i ukryć doraźnych na potrzeby ludności oraz wsparcie finansowe realizacji tych przedsięwzięć. Potrzebne są jasne i bezpieczne kryteria prawa budowlanego, określające jak mają być budowane nowe obiekty oraz określone wymagania dla tymczasowych miejsc ochrony.
  • Budowanie zasobów i struktur ochrony ludności i obrony cywilnej. Należy zdefiniować strukturę i rolę organów ochrony ludności na różnych szczeblach administracyjnych, takich jak gmina, powiat, województwo, kraj – określających zadania, kompetencje i współpracę oraz regulacje dotyczące tworzenia i utrzymywania zasobów ochrony ludności.

 • Edukacja Obronna i Obywatelska
  • Wzmacnianie społecznej odporności. Przygotowanie społeczeństwa do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia i umiejętności samoochrony.

  • Zwiększenie świadomości ryzyka, organizowanie szkoleń i ćwiczeń oraz instruowanie obywateli o zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w społeczne kampanie informacyjne

  • Szkolne i pozaszkolne programy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, obronności i podstaw geopolityki, aby podnieść świadomość młodzieży i dorosłych na tematy związane z obronnością kraju i jego miejscem w geopolitycznym układzie sił.

 • Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez wspieranie i rozwijanie lokalnych jednostek i organizacji obronnych oraz służb ratowniczych.
  • współpraca i wspieranie przez samorząd lokalnych jednostek obrony terytorialnej w tym w pozyskaniu terenów na otwieranie strzelnic cywilnych i stworzenie w pełni funkcjonalnej strzelnicy wojskowej w naszym regionie.
  • modernizacja służb ratunkowych. Zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla służb ratunkowych i strażaków ochotników, w tym nowych pojazdów, sprzętu komunikacyjnego i narzędzi ratowniczych.
  • wsparcie organizacji pro obronnych, współpraca ze stowarzyszeniami strzeleckimi i kolekcjonerskimi, sportowymi, kołami łowieckimi, klasami mundurowymi, legią akademicką a także aeroklubami, będącymi kuźnią kadr sił zbrojnych.
 • Finansowanie
  Niezbędna jest regulacja ustawowa dotyczące finansowania zadań ochrony ludności. Muszą to być twarde zapisy, podobne do tych, które dotyczą wydatków budżetu państwa na obronność.

Wyżyna Zbrojeniowa- wizja lokalna, działanie globalne!

Wyzwania międzynarodowe przed którymi stoimy to także wielka szansa na rozwój gospodarczy naszego regionu, który ma długie tradycje w zakresie produkcji zbrojeniowej. Mamy tu wielki potencjał, doświadczone kadry i strategiczne położenie, aby odpowiedzieć na gwałtownie rosnące potrzeby tego rynku. Rynku, na który napływać będą ogromne pieniądze nie tylko krajowe a w świetle ostatnich decyzji UE także fundusze unijne.

Projekt ten który miałby być zlokalizowany w tradycyjnych ośrodkach przemysłu zbrojeniowego wokół pasma Gór Świętokrzyskich nazywałem „Wyżyną zbrojeniową” w nawiązaniu do sukcesu „Doliny Lotniczej” na Podkarpaciu.

Wyżyna zbrojeniowa

Główne ośrodki i ich rola:

 • Skarżysko: Amunicja lufowa i rakietowa. Mesko – producent amunicji lufowej mało, średnio i wielkokalibrowej oraz rakietowej, PFA – amunicja małokalibrowa , WB elektronics – doskonałe drony.

 • Starachowice: Ciężarówki i pojazdy wojskowe. Man/Star producent ciężarówek wraz Autobox i Star San Duo – zajmujące się ich adaptacją na pojazdy wojskowe.

 • Ostrowiec: Wyroby i półprodukty hutnicze. Huta, wyroby metalurgiczne dla potrzeb produkcji zbrojeniowej i z nią związanej.

 • Kielce: Centrum Badawczo Rozwojowe i szkolenia kadr. Mamy bazę edukacyjno-naukową która w oparciu o Politechnikę Świętokrzyską powinna być kuźnią kadr na potrzeby stworzenia w Kielcach zaplecza badawczo-rozwojowego dla produkcji zbrojeniowej a także dla kadry technicznej niezbędnej do rozwinięcia skali produkcji zbrojeniowej a w oparciu o Uniwersytet Jana Kochanowskiego może zapewnić niezbędnych: chemików, fizyków, matematyków ale również kadrę zarządzającą i prawną.

 • Targi Kielce – Okno wystawowe produkcji „Wyżyny Zbrojeniowej”. Targi Kielce doskonale wpisują się w potrzeby tego projektu gdyż to tu odbywają się największe Targi zbrojeniowe w Polsce i jedne z największych w Europie czyli MSPO.

  Ośrodek ten powinien być oknem wystawowym tejże „Wyżyny zbrojeniowej” i miejscem plasowania produktów w światowych łańcuchach dostaw.

  • Tereny Inwestycyjne. Gdyby obecne zakłady produkcyjne nie dysponowały wystarczającym miejsce na tak duże zwiększenie produkcji jakie jest wymagane Kielce posiadają do zagospodarowania duże tereny inwestycyjne w Obicach koło Kielc także w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym we współpracy z ościennymi gminami.

  • Kooperanci i poddostawcy. Rozwój przemysłu obronnego generuje zapotrzebowanie na poddostawców i kooperantów co jest wielką szansą także dla mniejszych przedsiębiorców z naszego regionu.

  • Infrastruktura drogowa i kolejowa. Taki ośrodek wymusza rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej. Spowoduje to priorytetowe traktowanie inwestycji w infrastrukturę krytyczną w naszym regionie, w tym drogi, mosty i sieci komunikacyjne, aby poprawić połączenia wewnątrz regionalne i międzynarodowe.

  • Koło zamachowe dla całej regionalnej gospodarki. Tak zorganizowana „Wyżyna Zbrojeniowa” będzie wielkim impulsem i stałym motorem napędzającym wszystkie dziedziny naszej świętokrzyskiej gospodarki na dekady.

Czyste powietrze, czyste sumienie

Nasz piękny region zasługuje na to aby zadbać o jego środowisko i o czyste powietrze. Szczególnie walka ze smogiem spowodowanym głównie tzw. niską emisją jest tu kluczowa. Dołożę wszelkich starań, żeby samorząd wojewódzki wspierał mieszkańców w tym trudnym ale bardzo potrzebnym dziele.

 • Czyste powietrze i walka ze smogiem. Nasz piękny region zasługuje na to aby zadbać o jego środowisko i o czyste powietrze. Szczególnie walka ze smogiem spowodowanym głównie tzw. niską emisją jest tu kluczowa. Dołożę wszelkich starań, żeby samorząd wojewódzki wspierał mieszkańców w tym trudnym ale bardzo potrzebnym dziele.
 • Wprowadzenie dotacji i ulg podatkowych także na poziomie samorządowym uzupełniającym dotacje krajowe dla mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania.

 • Wsparcie dla Projektów Parasolowych obejmujących kompleksową wymianę kopciuchów mieszkańców poszczególnych gmin.

Czyste powietrze
Finansowanie

Finansowanie

 • Fundusze Unii Europejskiej
  • Europejski Fundusz Obronny – najnowszy propozycja UE (obecnie w fazie
   prac w Europarlamencie) przewiduje na razie 13 mld Euro dla europejskich
   przedsiębiorstw zbrojeniowych (9mld) i jak i ośrodków naukowo-
   badawczych ( 4 mld).
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): Można pozyskać
   środki na projekty związane z ochroną środowiska, w tym na rozwój
   infrastruktury, poprawę efektywności energetycznej i wsparcie
   zrównoważonego transportu.
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS): Dla inicjatyw związanych z
   edukacją, szkoleniami
  •  Fundusz Spójności: Na projekty z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej, zwłaszcza w większych projektach infrastrukturalnych.
 • Krajowe Źródła Finansowania
  • Budżet państwa i samorządu: Środki z budżetu krajowego i lokalnego
   mogą być przeznaczone na inwestycje w rozwój produkcji zbrojeniowej i
   niezbędną do tego infrastrukturę,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   (NFOŚiGW): Finansowanie działań proekologicznych, w tym projektów
   dotyczących, ochrony powietrza.
 •  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)
  • Współpraca z sektorem prywatnym w realizacji projektów
   podwykonawczych dla przemysłu zbrojeniowego może być kluczowa,
   oferując dodatkowe źródła finansowania poprzez inwestycje prywatne,
   szczególnie w obszarach, gdzie istnieje potencjał komercyjny.
Gerard Pedrycz Wyżyna Zbrojeniowa